Gizlilik Politikamız

Elektronik Ortamda İlettiğiniz Talepleriniz

Sitemizde yer alan "İletişim" sekmesindeki arayüz aracılığıyla veya büromuza ait e-posta adreslerine göndereceğiniz soru ve taleplerinizde yer alan her türlü bilgi ve belge tarafımızla aranızda avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamış olsa dahi mutlak surette gizli tutulmakta ve hiçbir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır. Tarafımıza ilettiğiniz ve niteliği itibariyle gizli kalması gereken tüm bilgi ve belgeler ile büromuza iletmiş olduğunuz bilgi ve belgelerde yer alan kişisel veriler,  tarafınızı temsil etmemiz veya talebinizi yanıtlamamız için gerekmedikleri takdirde en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamen imha edilecektir. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 163. v.d. maddeleri kapsamında sözlü veya yazılı bir avukatlık  sözleşmesi kapsamında tarafınızı temsil etmemiz veya danışmanlık hizmeti sunmamız halinde bu kanun kapsamındaki bilgi ve belge saklama yükümlülüğü ve Vergi Usul Kanunu ve ilgili vergi mevzuatı çerçevesindeki belge saklama yükümlülüklerimiz kapsamında saklanması gereken belge ve bilgiler ise ilgili kanunlarda gösterilen süreler boyunca tarafımızca saklandıktan sonra imha edileceklerdir.

İş Başvuruları

OKS Hukuk Bürosu'na ait e-posta adreslerine göndereceğiniz iş başvurularında yer alan özgeçmiş ve ekleri ise ileride gerçekleştirilebilecek işe alımlarda kullanılmak amacıyla sınırlı kalmak üzere 2 (iki) yıl süreyle saklanacaklar ve sonrasında imha edileceklerdir. Bu kapsamda paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz de hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Aydınlatma

Tarafımızca işlenilen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu OKS Hukuk Bürosu adına Av. Önder Kutay Şeker'dir. Veri sorumlusunun iletişim bilgileri ana sayfada yer almaktadır. Kişisel verileriniz ancak avukatlık sözleşmesinin gereklerini yerine getirmek, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yasal haklarımızı ve meşru menfaatlerimizi korumak amaçlarıyla saklanır veya yedeklenebilirler ve ancak yukarıda belirtilen sürelerin sonunda imha edilirler. Kişisel verileriniz bakımından açık rızanıza dayanması dahi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. maddesinde yer alan istisnalar kapsamında yer alan hallerde bu veriler yukarıda belirtilen süreler boyunca saklanmaya devam edilirler.

Kişisel verilerinizin tarafımızca saklandığı veya diğer türlü işlendiği hallerde:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

ÜST